Орхон болон Шүрэнгийн төслүүдийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээний ажлын даалгаврын төсөлд нэмэлт санал авах

Орхон болон Шүрэнгийн төслүүдийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээний ажлын даалгаврын төсөлд нэмэлт санал авах

Ажлын даалгавартай танилцаад цахим хуудсанд байршуулснаас хойш 30 хоногийн дотор буюу 2018 оны 7 сарын 21-ний дотор Та саналаа дараах сувгуудаар илгээнэ үү.  Үүнд:

Ажлын даалгаврын төслийг доорх холбоосоор орж үзнэ  үү.  

Төлөвлөж буй Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын болон Орхоны ус хангамжийн төслийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээний ажлын даалгаврын төсөл