Санал гомдлын маягт

Санал гомдлын маягт

Санал гомдлын  маягтын зорилго нь оролцогч талуудаас төслийн үйл ажиллагаатай холбоо бүхий санал сэтгэгдлийг сонсох юм.

Cанал хүсэлтээ үлдээнэ үү

Тантай яаж холбогдох вэ?

Таны талаарх мэдээллийг нууцлахыг хүсэж байна уу?

Төлөөлөгчийн талаарх мэдээлэл (Хэрэв байгаа бол)

Таньтай яаж холбогдох бэ

Өргөдөл гаргах