Хэн & Хэрхэн

Хэн & Хэрхэн

Хэн гомдол гаргаж болох вэ?
- Сонирхлын бүлгүүд
- ТББ / ИНБ-ууд, (орон нутгийн болон олон улсын)
- Орон нутгийн засаг захиргаа
- Хувийн хэвшил
- Хувь хүн

Өргөдөл гомдлыг сувгаар илгээх вэ?
МИНИС төсөлд шуудангаар: 

Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Жамьян гүний гудамж 10, Ариг төв 401 тоот, МИНИС төсөл
Утас: +976 - 7011268,
Факс: +976 - 70112689,
Имэйл: admin@minis.mn, 
Холбогдох аймаг, баг сумдын төлөөлөлд илгээх. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж цааш илгээх. 

МИНИС төслийн  Санал гомдлыг маягтаар дамжуулан илгээх.