Хэлэлцүүлгийн тойм

Хэлэлцүүлгийн тойм хүснэгтийн  зорилго юу  вэ? 

Хэлэлцүүлгийн тойм хүснэгтээр дамжуулан МИНИС төслийн хүрээнд боловсруулсан тайлан,  төлөвлөгөөг ямар  хэлбэрээр, хэзээ хаана хэлэлцүүлсэн,  ямар төлөөллүүд оролцсон, мөн хэлэлцүүлгийн үр дүнгийн талаар мэдээлэл болон дэд төслүүдийн хүрээнд явуулахаар төлөвлөж буй олон нийтийн хэлэлцүүлгийн талаарх мэдээллийг авах боломжтой. 

Орхон гол дээр урсацын  тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах  болон Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын  төслүүдийн Бүс  нутгийн байгаль орчны  үнэлгээний  Ажлын даалгавар болон цахим хэлбэрээр авсан саналуудын Хариултын хүснэгтийг эндээс татаж авна  уу.  
Бүс  нутгийн байгаль орчны  үнэлгээний Ажлын даалгавар 
Хариултын хүснэгт 


“БАГАНУУРЫН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙН БҮС НУТГИЙН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ  ТАЙЛАНГИЙН ТӨСӨЛ”-ИЙН ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 


Хэлэлцүлэг 1 
2019 оны 06 сарын  25-ны өдрийн 14:00 цагт Улаанбаатар хотын Цэнгэг усны нөөц, Байгаль хамгаалах төвийн хурлын танхимд  
Хэлэлцүүлэг 2  
2019 оны 06 сарын 26 –ны өдрийн 14:00 цагт Багануур дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын 219 тоот хурлын танхимд тус тус зохион байгуулагдана.

Хэлэлцүүлгийн материалуудыг  доорх хүснэгтээс татаж авна уу.  


Хэлэлцүүлгийн Урилга болон Хөтөлбөр  

Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайлангийн төсөл 

Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайлангийн төслийн Техникийн хураангуй 

Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайлангийн төслийн Техникийн бус хураангуй 

Түгээмэл асуулт  


Төслийн нэр

Хэлэлцүүлгийн сэдэв

Хаагдсан  хэлэлцүүлгүүд

Төлөвлөж буй хэлэлцүүлгүүд

Зарлагдсан хэлэлцүүлгүүд

Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл 

БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2013 он

-


Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл  

БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2015 он

Монгол Улс /Улаанбаатар хот/2015 оны 01 сарын 19 

-
   
  
Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл   

БОННҮ -ний ажлын даалгаврын төсөл  2016 он 

Монгол улс/Булган аймгийн Орхон, Хишиг-Өндөр сум/  2016 оны 04 сарын 16-17 

-


Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл     

БОННҮ -ний ажлын даалгаврын төсөл  2016 он 

Оросын Холбооны Улс/Москва хот/ 2016 оны 04 сарын 12 

 
-


Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл

БНБОҮ / БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2017 он 

-  


Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл    

БНБОҮ / БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2017 он

-   

Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл        

БНБОҮ / БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2017 он

-  

Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл


БОННҮ-ний ажлын даалгавар 2015 он


Монгол Улс/Улаанбаатар хот / 2015 оны 01 сарын 16--


Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл  

БОННҮ-ний ажлын даалгавар 2015 он

Монгол Улс/Булган аймгийн Сэлэнгэ сум, Сэлэнгэ сумын Атар баг/2015 оны 05 сарын 24 

-

Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл    

БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2016 он
 

-


Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл     

БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2016 он

Оросын Холбооны Улс/Москва хот/2016 оны 04 сарын 12

 - 

Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл      


БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2016 он

--
   

Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл       

БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2017
 

  
-

Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл       

БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2017

  -


Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл        

БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2017

-


Дархан Сэлэнгийн бүс нутагт хар төмөрлөгийг үйлдвэрийн цогцолборыг хамт байгуулах төсөл

БОННҮ -ний ажлын даалгаврын төсөл 2015 он  

Монгол Улс/Дархан-Уул аймгийн Хонгор сум/2015 оны 07 сарын 01-02 


Урьдчилсан байдлаар
 2019 оны 2 -р улирал 

Баталгаажуулах  


Нүүрснээс байгалийн хий гаргаж авах үйлдвэр байгуулах төсөл


БОННҮ -ний  ажлын даалгаврын төсөл 2015 он 

Төслийн БНБОҮ-ний төслийг
Урьдчилсан байдлаар
 2019 оны 1 -р улирал  


БНБОҮ-ний төслийг
2019 оны 2-р  улирал 
Төслийн БНБОҮ-ний төслийг
2019 оны 2 сарын 19-25 -нд хэлэлцүүлэв.


Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ

Монгол Улс/Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэг/ 2016 оны 04 сарын 08

Урьдчилсан байдлаар
 2019 оны 2-р улирал 

2019 оны 06 сарын 25 (Улаанбаатар хот )

2019 оны 06 сарын 26 
( Багануур дүүрэгт )

Таван толгойн уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ 

Монгол Улс/Өмнөговь аймаг, Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум/2016 оны 05 сарын 10-11

Урьдчилсан байдлаар
 2019 оны 2-р  улирал 

Баталгаажуулах  


Умард говийн гүвээт халхын дундад талын сав газрын УННТ-гөө боловсруулах

Одоогоор хаагдсан хэлэлцүүлэг байхгүй  


2018 оны 4 -р  улирал 
2018 оны 11 сарын 12-14


Галба өөш долоодын говийн сав газрын УННТ-гөө боловсруулах

Одоогоор хаагдсан хэлэлцүүлэг байхгүй  


2018 оны 4 -р  улирал  
2018 оны 11 сарын 12-23


Алтай өвөр говийн сав газрын УННТ-гөө боловсруулах

Одоогоор хаагдсан хэлэлцүүлэг байхгүй     2018 оны 4 -р  улирал  


2018 оны 11 сарын 01-05