Хэлэлцүүлгийн тойм

Хэлэлцүүлгийн тойм хүснэгтийн  зорилго юу  вэ? 

Хэлэлцүүлгийн тойм хүснэгтээр дамжуулан МИНИС төслийн хүрээнд боловсруулсан тайлан,  төлөвлөгөөг ямар  хэлбэрээр, хэзээ хаана хэлэлцүүлсэн,  ямар төлөөллүүд оролцсон, мөн хэлэлцүүлгийн үр дүнгийн талаар мэдээлэл болон дэд төслүүдийн хүрээнд явуулахаар төлөвлөж буй олон нийтийн хэлэлцүүлгийн талаарх мэдээллийг авах боломжтой. 


АЛТАЙН ӨВӨР ГОВИЙН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”- НИЙ ТӨСЛИЙН ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ  

  Хэлэлцүүлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон хэлэлцүүлгийн материалуудыг энэ холбоосоор орж авна уу. 

ГАЛБА-ӨӨШ, ДОЛООДЫН ГОВИЙН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ- НИЙ ТӨСЛИЙН  ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Хэлэлцүүлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон хэлэлцүүлгийн материалуудыг энэ холбоосоор орж татаж авна  уу.

УМАРД ГОВИЙН ГҮВЭЭТ-ХАЛХЫН ДУНДАД ТАЛЫН САВ ГАЗРЫН  УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСЛИЙН  ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

 Хэлэлцүүлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон хэлэлцүүлгийн материалуудыг энэ холбоосоор орж татаж авна уу. 


Төслийн нэр

Хэлэлцүүлгийн сэдэв

Хаагдсан  хэлэлцүүлгүүд

Төлөвлөж буй хэлэлцүүлгүүд

Зарлагдсан хэлэлцүүлгүүд

Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл 

БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2013 он
БНБОҮ -ний ажлын даалгаврын  төсөлд эцсийн байдлаар санал авах хугацаа 2018 оны 08  сарын 30 Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл  

БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2015 он

Монгол Улс /Улаанбаатар хот/2015 оны 01 сарын 19 


   
 
БНБОҮ -ний ажлын даалгаврын  төсөлд эцсийн байдлаар санал авах хугацаа 2018 оны 08  сарын 30 

Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл   

БОННҮ -ний ажлын даалгаврын төсөл  2016 он 

Монгол улс/Булган аймгийн Орхон, Хишиг-Өндөр сум/  2016 оны 04 сарын 16-17 БНБОҮ -ний ажлын даалгаврын  төсөлд эцсийн байдлаар санал авах хугацаа 2018 оны 08  сарын 30 

Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл     

БОННҮ -ний ажлын даалгаврын төсөл  2016 он 

Оросын Холбооны Улс/Москва хот/ 2016 оны 04 сарын 12 

 


БНБОҮ -ний ажлын даалгаврын  төсөлд эцсийн байдлаар санал авах хугацаа 2018 оны 08  сарын 30 

Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл

БНБОҮ / БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2017 он 

  

БНБОҮ -ний ажлын даалгаврын  төсөлд эцсийн байдлаар санал авах хугацаа 2018 оны 08  сарын 30 

Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл    

БНБОҮ / БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2017 он

   
БНБОҮ -ний ажлын даалгаврын  төсөлд эцсийн байдлаар санал авах хугацаа 2018 оны 08  сарын 30 
Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл        

БНБОҮ / БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2017 он

  
БНБОҮ -ний ажлын даалгаврын  төсөлд эцсийн байдлаар санал авах хугацаа 2018 оны 08  сарын 30  
Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл


БОННҮ-ний ажлын даалгавар 2015 он


Монгол Улс/Улаанбаатар хот / 2015 оны 01 сарын 16

 
БНБОҮ -ний ажлын даалгаврын  төсөлд эцсийн байдлаар санал авах хугацаа 2018 оны 08  сарын 30 

Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл  

БОННҮ-ний ажлын даалгавар 2015 он

Монгол Улс/Булган аймгийн Сэлэнгэ сум, Сэлэнгэ сумын Атар баг/2015 оны 05 сарын 24 БНБОҮ -ний ажлын даалгаврын  төсөлд эцсийн байдлаар санал авах хугацаа 2018 оны 08  сарын 30 

Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл    

БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2016 он
 БНБОҮ -ний ажлын даалгаврын  төсөлд эцсийн байдлаар санал авах хугацаа 2018 оны 08  сарын 30 

Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл     

БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2016 он

Оросын Холбооны Улс/Москва хот/2016 оны 04 сарын 12

  

БНБОҮ -ний ажлын даалгаврын  төсөлд эцсийн байдлаар санал авах хугацаа 2018 оны 08  сарын 30

Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл      


БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2016 он


   

БНБОҮ -ний ажлын даалгаврын  төсөлд эцсийн байдлаар санал авах хугацаа 2018 оны 08  сарын 30 

Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл       

БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2017
 

  

БНБОҮ -ний ажлын даалгаврын  төсөлд эцсийн байдлаар санал авах хугацаа 2018 оны 08  сарын 30
Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл       

БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2017

  

БНБОҮ -ний ажлын даалгаврын  төсөлд эцсийн байдлаар санал авах хугацаа 2018 оны 08  сарын 30

Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл        

БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2017БНБОҮ -ний ажлын даалгаврын  төсөлд эцсийн байдлаар санал авах хугацаа 2018 оны 08  сарын 30
Дархан Сэлэнгийн бүс нутагт хар төмөрлөгийг үйлдвэрийн цогцолборыг хамт байгуулах төсөл

БОННҮ -ний ажлын даалгаврын төсөл 2015 он  

Монгол Улс/Дархан-Уул аймгийн Хонгор сум/2015 оны 07 сарын 01-02 


Урьдчилсан байдлаар
 2019 оны 1 -р улирал 

Баталгаажуулах  


Нүүрснээс байгалийн хий гаргаж авах үйлдвэр байгуулах төсөл


БОННҮ -ний  ажлын даалгаврын төсөл 2015 он 

Урьдчилсан байдлаар
 2018 оны 4 -р улирал  2019 оны 1-р  улирал 

Баталгаажуулах    


Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн хуритлагдах нөлөөллийн үнэлгээ

Монгол Улс/Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэг/ 2016 оны 04 сарын 08

Урьдчилсан байдлаар
 2018 оны 4-р улирал 

Баталгаажуулах  


Таван толгой нүүрсний уурхайн бүс нутгийн хуримтлагдах нөлөөлийн үнэлгээ

Монгол Улс/Өмнөговь аймаг, Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум/2016 оны 05 сарын 10-11

Урьдчилсан байдлаар
 2018 оны 4-р  улирал 

Баталгаажуулах  


Умард говийн гүвээт халхын дундад талын сав газрын УННТ-гөө боловсруулах

Одоогоор хаагдсан хэлэлцүүлэг байхгүй  


2018 оны 11 сарын 12-14
2018 оны 11 сарын 12-14


Галба өөш долоодын говийн сав газрын УННТ-гөө боловсруулах

Одоогоор хаагдсан хэлэлцүүлэг байхгүй  


 2018 оны 11 сарын 12-23
2018 оны 11 сарын 12-23


Алтай өвөр говийн сав газрын УННТ-гөө боловсруулах

Одоогоор хаагдсан хэлэлцүүлэг байхгүй     2018 оны 11 сарын 01-05 


2018 оны 11 сарын 01-05