Холбогдох бодлого, журмууд

Холбогдох бодлого, журмууд

Төслийн хүрээнд дараах худалдан авах ажиллагааны журмыг мөрдөж байна.

Удахгүй холбогдох  бодлого, журмуудыг энд  байршуулахыг мэдэгдэж байна.