Таван толгойн нүүрсний уурхайн бүс нутгийн ХНҮ-ний ажилд холбогдох материалууд

Таван толгойн нүүрсний уурхайн бүс нутгийн ХНҮ-ний ажилд холбогдох материалууд

Холбогдох материалуудтай эндээс танилцана уу. 

Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний ажлын даалгавар