ТАВАН ТОЛГОЙН БОЛОН БАГАНУУРЫН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙН БҮС НУТГИЙН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

 • Таван толгойн нүүрсний уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ 

 • Дэд төслийн зорилго юу  вэ?  
 • Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний гол зорилго нь Тавантолгойн нүүрсний уурхайн бүс  нутагт хэрэгжиж буй уул уурхайн төслүүдийн үр дүнд байгаль орчин, нийгэм, хүний эрүүл мэндэд давхардсан болон хосолсон сөрөг нөлөөг тодорхойлох, хуримтлагдах шинж чанарыг үнэлэх явдал юм.

 • Төслийн хүрээнд  одоогоор юу хийгдэж байна  вэ? 
  Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг хийж байна.

 • Төслийн хүрээнд цаашид юу хийгдэх вэ? 
  Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг эцэслэх

  Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ

  Дэд төслийн зорилго юу  вэ?  
  Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний гол зорилго нь Багануурын нүүрсний уурхайн бүс  нутагт хэрэгжиж буй уул уурхайн төслүүдийн үр дүнд байгаль орчин, нийгэм, хүний эрүүл мэндэд давхардсан болон хосолсон сөрөг нөлөө тодорхойлох, хуримтлагдах шинж чанарыг үнэлэх явдал юм.

  Төслийн хүрээнд  одоогоор юу хийгдэж байна  вэ?
  Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг хийж байна.  

  Төслийн хүрээнд цаашид юу хийгдэх вэ?
  Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг эцэслэх