Орхон болон Шүрэнгийн төслүүдийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээний ажлын даалгаврын төсөлд эцсийн байдлаар санал авах

Орхон болон Шүрэнгийн төслүүдийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээний ажлын даалгаврын төсөлд эцсийн байдлаар санал авах

Ажлын даалгаврын төсөлтэй танилцаад  2018 оны 08 сарын 30-ны дотор Та саналаа дараах сувгуудаар илгээнэ үү.  Үүнд:

Ажлын даалгаврын төслийг доорх холбоосоор орж үзнэ  үү.  

Төлөвлөж буй Шүрэнгийн усан цахилгаан станц болон Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслүүдийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээний ажлын даалгаврын төсөл   

Хариултын хүснэгтийг доорх холбоосоор орж үзнэ  үү.  

Орхон гол дээр урсацын  тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл болон Шүрэнгийн УЦС-ын төслийн АД-ын төсөлд ирүүлсэн саналуудын хариултын матриц