Дэлхийн банкны бодлогууд

Дэлхийн банкны бодлогууд

Дэлхийн Банкнаас МИНИС төслийг санхүүжүүлж байгаа  бөгөөд  төслийн  үйл ажиллагаа нь  Дэлхийн Банкны  дүрэм журамтай  нийцсэн байх шаардлагатай.  

Дэлхийн Банкны  цахим хуудас дахь МИНИС төслийн хуудас