Дэлхийн банкны бодлогууд

Дэлхийн банкны бодлогууд

Дэлхийн Банкнаас МИНИС төслийг санхүүжүүлж байгаа  бөгөөд  төслийн  үйл ажиллагаа нь  Дэлхийн Банкны  дүрэм журамтай  нийцсэн байх шаардлагатай.