Багануурын нүүрсний уурхайн бүсийн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайлангууд

Багануурын нүүрсний уурхайн бүсийн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайлангууд

Холбогдох материалуудтай эндээс танилцана уу.  

Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний ажлын даалгавар