Мэдээллийн ил тод байдал

share tweet

Мэдээллийн ил тод байдал

Мэдээллийг хуваалцах нь тогтвортой хөгжлийг бий болгоход зайлшгүй шаардлагатай юм. Энэ нь тогтвортой хөгжлийн талаар олон нийтийн ойлголтыг өргөжүүлж, ил тод, нээлттэй болон хариуцлагатай байдлыг дэмждэг. Түүнчлэн хөгжингүй орнуудын хүн амын амжиргааны түвшинг сайжруулахад олон нийтийн дэмжлэгийг бэхжүүлдэг бөгөөд хөгжлийн үйл явцад оролцож буй бусад оролцогч талууд, тэдгээрийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлж төсөл хөтөлбөрүүдийн чанарыг сайжруулах ач холбогдолтой.


Холбогдох материалуудыг доорх хүснэгтээс татаж авна уу.

Монгол Улс болон Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хооронд байгуулсан Санхүүжилтийн хэлэлцээр
Монгол Улсын Сангийн Сайдын тушаал-Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулах тухай
Монгол Улсын Сангийн Сайдын тушаал-Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай 
Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжих төслийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах журам
Хууль зүйн дүгнэлт
Монгол Улсын Сангийн Сайдын тушаал- Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай тушаал
Монгол Улсын Сангийн Сайдын тушаал-Төслийн удирдах хороог шинэчлэн байгуулах тухай
БОНУХ,    Хавсралт
Хэлэлцүүлэг болон мэдээллийн нээлттэй байдлын төлөвлөгөө