Мэдээ мэлээлэл

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций, Цогт-овоо сумдын нутагт Загийн усны хоолой, Сүүжийнбулгийн хэсэгт 2015 ондявуулах газрын доорх усны эрэл-хайгуулынсудалгаа явуулах зөвлөх компани (байгууллага)сонгон шалгаруулах

Дэлгэрэнгүй