Мэдээ мэлээлэл

Вэб хуудас шинэчлэгдэж байна. Өсөн нэмэгдэж буй нээлттэй, хариуцлагатай байх шаардлагын дагуу бид олон нийтэд үнэн зөв, шуурхай мэдээлэл хүргэх ач холбогдлыг ойлгож байна.

Дэлгэрэнгүй

Монгол улсын Засгийн газар болон Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих /МИНИС/ төсөл хамтран Шүрэнгийн УЦС-ын төсөл болон Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуула

Дэлгэрэнгүй

“Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл болон Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн Бүс Нутгийн Байгалт орчны үнэлгээ болон Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээний ажлын даалгаврын төслийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг”

Дэлгэрэнгүй