Мэдээ мэлээлэл

“АЛТАЙН ӨВӨР ГОВИЙН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”- НИЙ ТӨСЛИЙН ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Дэлгэрэнгүй

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл “ГИДРОГЕОЛОГИЙН 1:200,000 ХУРААНГУЙЛАЛТАЙ ЗУРАГЛАЛЫН АЖИЛ” гүйцэтгэх зөвлөх компанийг (байгууллага) сонгон шалгаруулах

Дэлгэрэнгүй

Ажлын даалгаврын төсөл болон бусад холбогдох материалуудыг сонирхогч/оролцогч талууд болон иргэд, аж ахуйн нэгжүүдээс нэмэлт санал авах зорилгоор МИНИС төслийн цахим хуудсанд байршуулахаар бэлтгэж байна.

Дэлгэрэнгүй