Мэдээ мэлээлэл

Ажлын даалгаврын төсөл болон бусад холбогдох материалуудыг сонирхогч/оролцогч талууд болон иргэд, аж ахуйн нэгжүүдээс нэмэлт санал авах зорилгоор МИНИС төслийн цахим хуудсанд байршуулахаар бэлтгэж байна.

Дэлгэрэнгүй

Вэб хуудас шинэчлэгдэж байна. Өсөн нэмэгдэж буй нээлттэй, хариуцлагатай байх шаардлагын дагуу бид олон нийтэд үнэн зөв, шуурхай мэдээлэл хүргэх ач холбогдлыг ойлгож байна.

Дэлгэрэнгүй