Мэдээ мэлээлэл

УМАРД ГОВИЙН ГҮВЭЭТ-ХАЛХЫН ДУНДАД ТАЛЫН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСЛИЙН ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Дэлгэрэнгүй

“ГАЛБА-ӨӨШ, ДОЛООДЫН ГОВИЙН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”- НИЙ ТӨСЛИЙН ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Дэлгэрэнгүй

“АЛТАЙН ӨВӨР ГОВИЙН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”- НИЙ ТӨСЛИЙН ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Дэлгэрэнгүй

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл “ГИДРОГЕОЛОГИЙН 1:200,000 ХУРААНГУЙЛАЛТАЙ ЗУРАГЛАЛЫН АЖИЛ” гүйцэтгэх зөвлөх компанийг (байгууллага) сонгон шалгаруулах

Дэлгэрэнгүй