Худалдан авалтын архив

The Government of Mongolia has received a Technical Assistance Credit from the International Development Association (The Bank) toward the cost of Mining Infrastructure Investment Support Project (MINIS). The Project Implementing Unit (PIU) announces a vacancy position for Environmental specialist (ES) at the Ministry of Environment Green Development and Tourism. Contract will be for a period of 12 months

Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын Засгийн газар нь “Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банктай санхүүжилтийн хэлэлцээр хийж, зээл хүлээн авсан ба энэхүү зээлийн тодорхой хэсгийг дараах зөвлөх үйлчилгээнд зарцуулахаар төлөвлөсөн болно.

Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын Засгийн газар нь Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банктай санхүүжилтийн хэлэлцээр хийж зээл хүлээн авсан ба энэхүү зээлийн тодорхой хэсгийг дараахь зөвлөх үйлчилгээнд зарцуулахаар төлөвлөсөн болно.

Дэлгэрэнгүй