Худалдан авалтын архив

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ТӨВ-САЙНШАНД СУМЫН ХҮН АМЫН УНД АХУЙН УС ХАНГАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ НӨӨЦ ТОГТООХ АШИГЛАЛТЫН ХАЙГУУЛ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

Дэлгэрэнгүй

“ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ТӨВИЙН ХҮН АМЫН УНД АХУЙН УСНЫ ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ ТОГТООХ ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ ЭРЭЛ-ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ”

Дэлгэрэнгүй

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл “ГИДРОГЕОЛОГИЙН 1:200,000 ХУРААНГУЙЛАЛТАЙ ЗУРАГЛАЛЫН АЖИЛ” гүйцэтгэх зөвлөх компанийг (байгууллага) сонгон шалгаруулах

Дэлгэрэнгүй

The Government of Mongolia has received a Technical Assistance Credit from the International Development Association (The Bank), toward the cost of Mining Infrastructure Investment Support Project (MINIS). The Project Implementing Unit (PIU) announces a vacancy for the following two positions:

Дэлгэрэнгүй