БНБОҮ-ний ажлын даалгаврын төслийг 2018 оны 06 сарын 21-ний өдрөөс 2018 оны 09 сарын 26–ны өдрийг дуустал цахимаар хэлбэрээр оролцогч/сонирхогч талуудын саналыг авч, боломжит саналуудыг ажлын даалгаварт тусган эцэслэн боловсруулаад байна. 

Доорх холбоосоор орж БНБОҮ-ний ажлын даалгавар болон хариултын  хүснэгтийг  татаж авна уу.

Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах болон Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслүүдийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээний Ажлын даалгавар 2019 оны 01 сар

Хариултын хүснэгт 2019 оны 01 сар 

Share:
minis

MINIS