• Өсөн нэмэгдэж буй нээлттэй, хариуцлагатай байх шаардлагын дагуу бид олон нийтэд үнэн зөв, шуурхай мэдээлэл хүргэх ач холбогдлыг ойлгож байна. МИНИС төслийн нэгж олон нийтийн хэлэлцүүлэг, сонсголоор дамжуулан өөрсдийн харилцаа холбоог сайжруулах үүднээс оролцогч талуудад төслийн мэдээ, мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэж ажилладаг. Төслийн нэгж мэдээллийн ил тод байдал, хамтын ажиллагаа нь бидний үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэх, харилцан ойлголцлыг бэхжүүлэх ач холбогдолтой гэдэгт итгэдэг.

  • Төслийн цахим хуудсыг илүү найдвартай, ойлгомжтой ажиллуулах үүднээс төслийн нэгж цахим хуудсан дээрх алдааг засах, нүүр хуудсын цэс шинэчлэх, ерөнхий харагдах байдал болон бусад шаардлагатай засваруудыг хийж байна. Одоогийн байдлаар төслийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэх болон санал авах хуудсууд дээр шинэ модуль суулган, хайлтын системийг сайжруулсан зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. Бид цаашид мэдээллийн ил тод байдлын үйл явцыг байнга сайжруулах болно.
Share:
minis

MINIS