Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайлангийн төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлэхтэй холбоотойгоор 2019 оны 06 сарын 10-ны өдөр Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, тайлан боловсруулж буй Зөвлөх баг хамтран холбогдох талуудад хэлэлцүүлгийн талаар урьдчилсан байдлаар мэдээлэл өгч, холбогдох материалуудыг биечлэн тараах ажлыг Багануур дүүрэгт дараах  хувиарийн дагуу гүйцэтгэлээ.

Хэлэлцүүлгийн материал тараах байршил 

Хэлэлцүүлгийн материал тараах огноо 

Хөдлөх

Хүрч очих

Өдөр

Цаг

1

Улаанбаатар хот

Төв аймгийн Баяндэлгэр сум

2019 оны 06 сарын 10 

10:00

2

Төв аймгийн Баяндэлгэр сум 

Багануур дүүргийн Тамгийн газар  

2019 оны 06 сарын 10 

11:00 


3


Багануур дүүргийн Тамгийн газар  

Багануур дүүргийн Төрийн бус байгууллагууд 

2019 оны 06 сарын 10 


12:00


4

Төрийн бус байгууллагууд

Багануур дүүргийн 1-р хороо  

2019 оны 06 сарын 10 

13:00

5

Багануур дүүргийн 1-р хороо  

Багануур дүүргийн 2-р хороо  

2019 оны 06 сарын 10 

14:00 

6


Багануур дүүргийн 2-р хороо  

Багануур дүүргийн 3-р хороо  

2019 оны 06 сарын 10 

15:00


7


Багануур дүүргийн 3-р хороо  

Багануур дүүргийн 4-р хороо  

2019 оны 06 сарын 10 

16:008

Багануур дүүргийн 4-р хороо  

Багануур дүүргийн 5-р хороо  

2019 оны 06 сарын 10 

17:00


9

Багануур дүүргийн 5-р хороо  

Улаанбаатар хот

2019 оны 06 сарын 10 

19:00


Share:
minis

MINIS