Эрх олгосон гэрээ (Чадварын үнэлгээний арга)

Төслийн нэр: УУЛ УУРХАЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ (MINIS)

Улс: Монгол

Төслийн тодорхойлолт: Говь-Алтай аймгийн Цогт сумын төвийн хүн амын ус хангамжийн эх үүсвэрийг тогтоох газрын доорх усны эрэл-хайгуулын ажлыг гүйцэтгэх зөвлөх компанийг сонгон шалгаруулах

Зээлийн дугаар.4888MN 

Гэрээний дугаар. WB/MOF/MINIS/CS/CQS/3.1.14/2018

Гүйцэтгэгч: Охь Ус ХХК (Монгол улс)

Хаяг: Монгол улс, 19 дүгээр хороолол, Эрэл байр, 38-137 тоот 

Гэрээ байгуулсан огноо: 2019 оны 3 сарын 11

Сонгон шалгаруулалтын арга: Зөвлөхийн чадварын үнэргээний арга (ЧҮА)

Гэрээний дүн: 190,258,361.15 төг  

Гэрээний хугацаа: 3 сар

Төслийн товч танилцуулга:

Говь-Алтай аймгийн Цогт сумын төвийн хүн амын унд ахуйн усны шинэ эх үүсвэрийг бий болгох, ашиглалтын худгуудыг бэлтгэх.

Share:
minis

MINIS