Мэдээ & Үйл явдал

Тендер цуцалсан тухай 1.1.4.c

Тендер цуцалсан тухай: Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) дараах худалдан авах ажиллагааг цуцлах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР: “ШҮРЭНГИЙН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ” ТӨСЛИЙН ТЕХНИК, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ КОМПАНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ДУГААР: WB/MOF/MINIS/CS/QCBS/1.1.4(C)/2016

Дэлгэрэнгүй

Тендер цуцалсан тухай 1.1.1.c

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) дараах худалдан авах ажиллагааг цуцлах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР: “ОРХОН ГОЛ ДЭЭР УРСАЦЫН ТОХИРУУЛГА БҮХИЙ УС ХУРИМТЛУУЛАХ САН БАЙГУУЛАХ” ТӨСЛИЙН ТЕХНИК, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ КОМПАНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ДУГААР: WB/MOF/MINIS/CS/QCBS/1.1.1(C)/2016

Дэлгэрэнгүй

Тендер цуцалсан тухай 1.1.4.d

Тендер цуцалсан тухай: Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) дараах худалдан авах ажиллагааг цуцлах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР: “ШҮРЭНГИЙН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ” ТӨСЛИЙН БҮС НУТГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ (БНБОҮ) БОЛОН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ (БОННҮ) ХИЙХ ЗӨВЛӨХ КОМПАНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ДУГААР: WB/MOF/MINIS/CS/QCBS/1.1.4(D)/2016

Дэлгэрэнгүй

Тендер цуцалсан тухай 1.1.1 .d

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) дараах худалдан авах ажиллагааг цуцлах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР: “ОРХОН ГОЛ ДЭЭР УРСАЦЫН ТОХИРУУЛГА БҮХИЙ УС ХУРИМТЛУУЛАХ САН БАЙГУУЛАХ” ТӨСЛИЙН БҮС НУТГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ (БНБОНҮ) БОЛОН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ (БОННҮ) ХИЙХ ЗӨВЛӨХ КОМПАНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ДУГААР: WB/MOF/MINIS/CS/QCBS/1.1.1(D)/2016

Дэлгэрэнгүй

Орон нутагт Орхон, Шүрэнгийн төслүүдийг хэлэлцэв

Хэлэлцүүлгүүд нь Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлэхээр судлаж буй “Шүрэнгийн Усан цахилгаан станц” болон “Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах” төслүүдийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээ (БНБОҮ), Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ)–ний Ажлын даалгаврын төслийг төслийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй орон нутгийн ард иргэдийн дунд хэлэлцүүлэх, тэдний санал, зөвлөмжийг хүлээн авах зорилготой зохион байгуулагдсан.

Дэлгэрэнгүй