Мэдээ мэлээлэл

“БАГАНУУРЫН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙН БҮС НУТГИЙН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ТӨСӨЛ”-ИЙН ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ТӨВ-САЙНШАНД СУМЫН ХҮН АМЫН УНД АХУЙН УС ХАНГАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ НӨӨЦ ТОГТООХ АШИГЛАЛТЫН ХАЙГУУЛ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

Дэлгэрэнгүй

“ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ТӨВИЙН ХҮН АМЫН УНД АХУЙН УСНЫ ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ ТОГТООХ ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ ЭРЭЛ-ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ”

Дэлгэрэнгүй