Мэдээ & Үйл явдал

ХНҮ-ний судалгааны ажлаар орон нутагт ажиллалаа

Таван Толгой болон Багануурын уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах Нөлөөллийн Үнэлгээний судалгааны ажлаар орон нутагт ажиллалаа

Дэлгэрэнгүй

Вэб хуудас шинэчлэгдэж байна.

Вэб хуудас шинэчлэгдэж байна. Өсөн нэмэгдэж буй нээлттэй, хариуцлагатай байх шаардлагын дагуу бид олон нийтэд үнэн зөв, шуурхай мэдээлэл хүргэх ач холбогдлыг ойлгож байна. МИНИС төслийн нэгж олон нийтийн хэлэлцүүлэг, сонсголоор дамжуулан өөрсдийн харилцаа холбоог сайжруулах үүднээс оролцогч талуудад төслийн мэдээ, мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэж ажилладаг. Төслийн нэгж мэдээллийн ил тод байдал, хамтын ажиллагаа нь бидний үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэх, харилцан ойлголцлыг бэхжүүлэх ач холбогдолтой гэдэгт итгэдэг.

Дэлгэрэнгүй

Тендер цуцалсан тухай 1.1.4.c

Тендер цуцалсан тухай: Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) дараах худалдан авах ажиллагааг цуцлах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР: “ШҮРЭНГИЙН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ” ТӨСЛИЙН ТЕХНИК, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ КОМПАНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ДУГААР: WB/MOF/MINIS/CS/QCBS/1.1.4(C)/2016

Дэлгэрэнгүй

Тендер цуцалсан тухай 1.1.1.c

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) дараах худалдан авах ажиллагааг цуцлах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР: “ОРХОН ГОЛ ДЭЭР УРСАЦЫН ТОХИРУУЛГА БҮХИЙ УС ХУРИМТЛУУЛАХ САН БАЙГУУЛАХ” ТӨСЛИЙН ТЕХНИК, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ КОМПАНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ДУГААР: WB/MOF/MINIS/CS/QCBS/1.1.1(C)/2016

Дэлгэрэнгүй

Тендер цуцалсан тухай 1.1.4.d

Тендер цуцалсан тухай: Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) дараах худалдан авах ажиллагааг цуцлах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР: “ШҮРЭНГИЙН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ” ТӨСЛИЙН БҮС НУТГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ (БНБОҮ) БОЛОН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ (БОННҮ) ХИЙХ ЗӨВЛӨХ КОМПАНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ДУГААР: WB/MOF/MINIS/CS/QCBS/1.1.4(D)/2016

Дэлгэрэнгүй