Мэдээ & Үйл явдал

Орон нутагт Орхон, Шүрэнгийн төслүүдийг хэлэлцэв

Хэлэлцүүлгүүд нь Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлэхээр судлаж буй “Шүрэнгийн Усан цахилгаан станц” болон “Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах” төслүүдийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээ (БНБОҮ), Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ)–ний Ажлын даалгаврын төслийг төслийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй орон нутгийн ард иргэдийн дунд хэлэлцүүлэх, тэдний санал, зөвлөмжийг хүлээн авах зорилготой зохион байгуулагдсан.

Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн хэлэлцүүлгийн бэлтгэл ажил хангагдлаа

Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, аймгуудын ЗДТГ, Байгаль орчны газрууд, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Иргэдийн нийтийн хурал болон Байгаль орчны иргэний нийгмийн байгууллагууд энэхүү хэлэлцүүлгийн зохион байгуулалтын бэлтгэл ажилд идэвхтэй хамтран ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй

Орхон болон Шүрэн төслүүдийг нээлттэй хэлэлцүүлнэ

Эрхэм хүндэт Төв аймгийн Эрдэнэ-Сант, Дэлгэрхаан сумд, Дундговь аймгийн Эрдэнэ-Далай, Хулд, Луус, Гурвансайхан, Дэлгэрхангай сумд, Өмнө-Говь аймгийн Цогтцэций, Цогт-Овоо, Ханбогд, Даланзадгад сумд, Булган аймгийн Дашинчилэн, Хишиг-Өндөр, Орхон, Хангал сумд, Булган аймгийн Хангал сумын Хялганат тосгон, Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын Хялганат тосгоны Сэлэнгэ мөрөн баг, Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын Сангалтай, Цүүц, Ингэт толгой багууд, Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар хот, Хушаат, Шаамар, Зүүнбүрэн, Цагааннуур, Баруунбүрэн сумд, Эрдэнэт болон Улаанбаатар хотын иргэд, төрийн болон ТББ–ууд, АНН та бүхнийг “ШҮРЭНГИЙН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН болон ОРХОН ГОЛ ДЭЭР УРСАЦЫН ТОХИРУУЛГА БҮХИЙ УС ХУРИМТЛУУЛАХ САН БАЙГУУЛАХ төслүүдийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээ /БНБОҮ/ болон Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ /БОННҮ/-ний ажлын даалгаврын төслийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг”-т өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй

ОХУ-д олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

Монгол Улсад хэрэгжүүлэхээр судлаж буй төслүүдийн байгаль орчин, нийгмийн болзошгүй нөлөөллийн талаарх олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгүүд ОХУ-ын Эрхүү мужид зохион байгуулагдав

Дэлгэрэнгүй

Эрх олгогдсон гэрээ 3.1.6(с)