Орхон Говь төсөл-2018 он

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн  хүрээнд ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт 2018 онд зохион байгуулсан олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу. 

ТЭЗҮ
ТЭЗҮ-ийн Урьдчилсан судалгаа

БНБОҮ/ БОННҮ –ний ажлын даалгаврын төсөл
Хэлэлцүүлгийн тайлан

Хариултын хүснэгт