Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл-2018 он

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн  хүрээнд ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт 2018 онд зохион байгуулсан олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу.

ТЭЗҮ
ТЭЗҮ-ийн Урьдчилсан судалгаа


БНБОҮ/ БОННҮ –ний ажлын даалгаврын төсөл

Хэлэлцүүлгийн тайлан

Хариултын хүснэгт