Орхон Говь төсөл 2018

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн  хүрээнд 2018 онд зохион байгуулах олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу. 

БНБОҮ/ БОННҮ –ний ажлын даалгаврын төсөл

Хэлэлцүүлгийн тайлан

Хариултын хүснэгт

 Хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдсаны дараа байршуулна. Хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдсаны дараа байршуулна.
Хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдсаны дараа байршуулна.