Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл 2018 он

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн  хүрээнд 2018 онд зохион байгуулах олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу. 

БНБОҮ/ БОННҮ –ний ажлын даалгаврын төсөл
Хэлэлцүүлгийн тайлан
Хариултын хүснэгт
Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсны дараа авч үзнэ. Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсны дараа авч үзнэ.
Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсны дараа авч үзнэ.