Орхон говь төсөл-2017 он

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн  хүрээнд ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт 2017 онд зохион байгуулсан олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу.

ТЭЗҮ
ТЭЗҮ-ийн Урьдчилсан судалгаа


ТЭЗҮ
ТЭЗҮ-ийн Урьдчилсан судалгаа


Хэлэлцүүлгийн тайлан

Хариултын хүснэгт