Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл-2017 он

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн  хүрээнд ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт 2017 онд зохион байгуулсан олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу.

Бүгд найрамдах Буриад улсын нутаг дэвсгэрт 2017 оны 3-р сарын 21-31-ний өдрүүдэд  Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төслийг Наушк, Улаан-Үд, Тарбагатай, Горячинск, Усть-Баргузин, Турунтаево, Кабанск, Северо-Байкальск, Гусино-Озерск, Нижнеангарск зэрэг хот, тосгон, суурингуудыг хамруулан зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлгийн тайланг эндээс татаж авна уу. 


1. Хариултын хүснэгт _ НаушкиХот_ 2017.03.20.pdf
2. ХариултынХүснэгт_ Улан-ҮдэХот_ 2017.03.21.pdf
3. ХариултынХүснэгт_Тарвагатай суурин_2017.03.21.pdf
4.ХариултынХүснэгтУст-Баргузин суурин.2017.03.22.pdf
5. ХарилтынХүснэгтГорячинск тосгон2017.03.22.pdf
6. ХариултынХүснэгтТурунтаево тосгон2017.03.23.pdf
7. ХариултынХүснэгтКабанск тосгон2017.03.23.pdf
8. ХариултынХүснэгтГузино-озерскХот2017.03.24.pdf
9. ХарилтынХүснэгтСеверо-БайкалскДүүрэг2017.03.27.pdf
10. ХариултынХүснэгтНижне-Ангарск2017.03.30.pdf
11. ХариултынХүснэгтУлан-Үдэ хотХаалтынХэлэлцүүлэг2017.03.30.pdf


Хэлэлцүүлсэн сэдэвт холбогдох талуудаас өгсөн саналын хариултыг доорх хүснэгтээс  харна уу.

ОХУ-ын судлаач нарын ОГТ&Шүрэн төслийн БНБОҮ&БОННҮ-ийн АД-ын төсөлд өгсөн саналын хариу_ 2017.03.pdf
Экологи, эволюцийн хүрээлэнгийн саналд өгсөн хариулт_2017.03.13.pdf
ОГТ&ШУЦСТ-ийн БНБОҮ& БОННҮ-ний АД-т ХХГМ-өөс өгсөн саналынХариулт2017.04.29.pdf