Орхон Говь төсөл 2017

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн  хүрээнд 2017 онд зохион байгуулсан олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу.

БНБОҮ/ БОННҮ –ний ажлын даалгаврын төсөл

Хэлэлцүүлгийн тайлан

Хэлэлцүүлгийн тайлан

Ажлын даалгаврын төслийг сайжруулж байна. 
 Удахгүй байршуулна
Хэлэлцүүлгийн материалуудыг удахгүй байршуулна. Боловсруулж байна. Хэлэлцүүлгийн материалуудыг удахгүй байршуулна. Боловсруулж байна.