Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл 2017

share tweet

“Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн Бүс Нутгийн Байгаль орчны үнэлгээ болон Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээний ажлын даалгаврын төслийн 2017 оны 06 дугаар сарын 28-аас  2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрүүдэд төсөл хэрэгжих талбайд хамаарах бүс нутагт зохион байгуулах олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг”-ийн материалуудыг доорх хүснэгтээс татаж авна уу. Хэлэлцүүлгийн ХӨТӨЛБӨРТЭЙ танилцана уу. Хэлэлцүүлгийн Урилга&Хөтөлбөр2017.06.13.pdf

Хэлэлцүүлгийн ерөнхий материалууд 
Хэлэлцүүлгийн гол материалууд
Хэлэлцүүлгийн бусад материалууд 
1. Хэлэлцүүлгийн материалын эмхэтгэл.pdf
5. Шүрэн төсөл _БНБОҮ/ БОННҮ_ ажлын даалгаврын төсөл_2017.06.13.pdf
 10. Олон улсын байгаль орчны зөвлөхийн ажлын даалгавар.pdf
2. Олон нийтийн хэлэлцүүлэг болон Мэдээллийн ил тод байдлын удирдамж.pdf
6. Төсөл хэрэгжүүлэх хувиарь ( удахгүй байршуулна)
11Олон улсын нийгмийн зөвлөхийн ажлын даалгавар.pdf
3. Түгээмэл асуултууд.docx
7. Шүрэн төсөл _ Tехникийн хураангуй.pdf
12. Олон улсын боомт болон усны барилга байгууламжийн зөвлөхийн ажлын даалгавар.pdf
4. УУДБХОДТ-ийн Гомдол шийдвэрлэх механизм.pdf
8. Шүрэн _Техникийн бус хураангуй 1.jpg

Шүрэн _ Техникийн хураангуй 2.jpg
13. Илтгэл 1 УУДБХОДТ-ийн танилцуулга.pdf

9. Илтгэл 2 ШүрэнгийнУЦСТ_ БОННҮ_ АД төсөл.pdf
14. Илтгэл 4 Төслийн талуудын оролцоо.pdf


Хэлэлцүүлгийн дараах материалуудыг эндээс үзнэ  үү.  

МонголынОлонНийтийнХэлэлцүүлгийнТайлан_2017.06-07сар .pdf


Хавсралт 1.    Хэлэлцүүлгийн зар
Шүрэн Хэлэлцүүлгийн Урилга& Зарлал2017.06.13 -.pdf


Хавсралт 2.    Оролцогчдын жагсаалт
1 ТөвАймгийнЭрдэнэсантСум2017.06.28.pdf
2 ТөвАймагДэлгэрхаанСум2017.06.28.pdf
3 БулганАймагДашинчилэнСум2017.06.29.pdf
4 БулганАймагХишиг-ӨндөрСум2017.06.29.pdf
5 БулганАймагОрхонСум2017.06.30.pdf
6 БулганАймагБулганСум2017.06.30.pdf
7 ДундговьАймгийнЭрдэнэдалайСум2017.06.27.pdf
8 ДундговьАймагХулдСум2017.06.27.pdf
9 ӨмнөговьАймагЦогтцэцийСум2017.06.29.pdf
10 ӨмнөговьАймагХанбогдСум2017.06.30.pdf
11 Эрдэнэт хот_2017.06.28.pdf
12 БулганАймгийнСэлэнгэСум 2017.06.29.pdf
13 БулганАймагСэлэнгэСумХялганатТосгон+ СэлэнгэМөрөнБаг2017.06.29.pdf
14 БулганАймгийнСэлэнгэСумСангалтайБаг +СэлэнгэАймгийнЦагааннуурСум2017.06.29.pdf
15 СэлэнгэАймагБаруунбүрэнСум2017.04.7.01.pdf
16 СэлэнгэАймагСүхбаатарХот2017.07.01.pdf
17 СэлэнгэАймгийнХушаатСум2017.07.01.pdf
18 Улаанбаатар хот2017.07.03.pdf
19 ӨмнөговьАймагДаланзадгадХот2017.07.01.pdf


Хавсралт 3.    Хөтөлбөр
МонголУлсадЗохионБайгуулсанХэлэлцүүлгийнХөтөлбөр2017.06.27-07.03.pdf


Хавсралт 4.    Хэлэлцүүлгийн зураг
1 ТөвАймгийн ЭрдэнэсантСум2017.06.28.pdf
2 ТөвАймаг ДэлгэрхаанСум2017.06.28.pdf
3 БулганАймгийн ДашинчилэнСум2017.06.29.pdf
4 БулганАймагХишигӨндөрСум2017.06.29.pdf
5 БулганАймагОрхонСум2017.06.30.pdf
6 БулганАймагБулганСум2017.06.30.pdf
7 ДундговьАймгийнЭрдэнэДалайСум2017.06.27.pdf
8 ДундговьАймгийнХулдСум2017.06.27.pdf
9 ӨмнөговьАймгийнЦогтцэцийСум2017.06.29.pdf
10 ӨмнөговьАймгийнХанбогдСум2017.06.30.pdf
11 ЭрдэнэтХот2017.06.28.pdf
12 БулганАймгийнСэлэнгэСум2017.06.29.pdf
13 БулганАймгийнСэлэнгэСумынХялганатТосгон2017.06.29.pdf
14 БулганАймгийнСэлэнгэСумынСангалтай баг+СэлэнгэАймагЦагааннуурСум2017.06.29.pdf
15 СэлэнгэАймгийнБаруунбүрэнСум2017.07.01.pdf
16 СэлэнгэАймгийнСүхбаатарХот2017.07.01.pdf
17 СэлэнгэАймагХушаатСум2017.07.01.pdf
18 УлаанбаатарХот2017.07.03.pdf
19 ӨмнөговьАймгийнДаланзадгадХот2017.07.01.pdf


Хавсралт 5.    Хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл
1 Эрдэнэсант хэлэлцүүлгийн протокол_2017.06.28.pdf
2 Дэлгэрхаан_ Хэлэлцүүлгийн протокол_ 2017.06.28.pdf
3 Дашинчилэн_ Хэлэлцүүлгийн протокол_2017.0629.pdf
4 Хишиг- Өндөр_ Хэлэлцүүлгийн протокол_2017.06.29.pdf
5 Орхон сум _ Хэлэлцүүлгийн протокол_2017.06.30.pdf
6 Булган_ Хэлэлцүүлгийн протокол_2017.06.30.pdf
7 Дундговь аймгийн Эрдэнэ-Далай сум_2017.06.27.pdf
8 Дундговь аймгийн Хулд сум_2017.06.27.pdf
9 Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум_2017.06.29.pdf
10 Өмнө-Говь аймгийн Ханбогд сум_2017.06.30.pdf
11 Эрдэнэт-хот_2017.06.28.pdf
12 Булган аймгийн Сэлэнгэ сум_2017.06.29.pdf
13 Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын Хялганат тосгон+Сэлэнгэ мөрөн баг_2017.06.29.pdf
14 Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын Сангалтай баг +Цагааннуур_2017.06.29.pdf
15 Сэлэнгэ аймаг Баруунбүрэн сум_2017.07.01.pdf
16 Сэлэнгэ_ Сүхбаатар хот _ хэлэлцүүлгийн протокол_2017.07.01.pdf
17 Сэлэнгэ аймгийн Хушаат сум_2017.07.01.pdf
18 Улаанбаатар хот _ хэлэлцүүлгийн протокол_2017.07.03.pdf
19 Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хот_2017.07.01.pdf


Хавсралт 6.    Хэлэлцүүлгийн илтгэл
1 МИНИС төслийн товч танилцуулга&Олон нийтийн хэлэлцүүлэг.pdf
2 Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн БНБОҮ&БОННҮ-ний АД-ын төслийн танилцуулга.pdf
3 Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн БНБОҮ&БОННҮ-ний АД-ын төслийн танилцуулга.pdf
4 МИНИС төслийн цаашдын үйл ажиллагаа.pdf


Хавсралт 7.    Хэлэлцүүлгүүлийн хэвлэлийн мэдээ
http://www.minis.mn/mn/article/мэдээ-мэдээлэл/орон-нутгийн-хэлэлцүүлгийн-бэлтгэл-ажил-хангагдлаа

http://www.minis.mn/mn/article/мэдээ-мэдээлэл/орон-нутагт-орхон-шүрэнгийн-төслүүдийг-хэлэлцэв
Хавсралт 8.    Асуулт, хариултын хүснэгт
1 Хариултын хүснэгт Төв аймгийн Эрдэнэсант сум 2017.06.28.pdf
2 Хариултын хүснэгт Төв аймгийн Дэлгэрхаан сум 2017.06.28.pdf
3 Хариултын хүснэгт Булган аймгийн Дашинчилэн сум 2017.06.29.pdf
4 Хариултын хүснэгт Булган аймгийн Хишиг- Өндөр сум 2017.06.29.pdf
5 Хариултын хүснэгт Булган аймгийн Орхон сум 2017.06.30.pdf
6 Хариултын хүснэгт Булган аймгийн Булган сум 2017.06.30.pdf
7 Хариултын хүснэгт Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум 2017.06.28.pdf
8 Хариултын хүснэгт Дундговь аймгийн Хулд сум 2017.06.28.pdf
9 Хариултын хүснэгт Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум 2017.06.29.pdf
10 ХариултынХүснэгтӨмнөговьAймагХанбогдСум2017.06.30.pdf
11 ХариултынХүснэгт ЭрдэнэтХот2017.06.28.pdf
12 ХариултынХүснэгтБулганАймагСэлэнгэсум2017.06.30.pdf
13 ХариултынХүснэгтБулганАймагХангалСумХялганатТосгон2017.06.29.pdf
14 ХариултынХүснэгтБулганАймагСэлэнгэСумСангалтайБаг2017.06.29.pdf
15ХариултынХүснэгтСэлэнгэАймагБаруунбүрэнСум2017.07.01.pdf
16 ХариултынХүснэгтСэлэнгэАймаг2017.07.01.pdf
17 ХариултынХүснэгтСэлэнгэАймагХушаатСум2017.07.01.pdf
18 ХариултынХүснэгтУлаанбаатарХот2017.07.03.pdf
19 ХариултынХүснэгт ӨмнөговьАймагДаланзадгадХот2017.07.01.pdf


Хавсралт 9.    Сонинд гаргасан зар
Сонингийн зар-Булган аймаг -.pdf
Сонингийн зар-Сэлэнгэ аймаг.pdf
Сонингийн зар-УлаанбаатарХот.pdf
СонингийнЗар ӨмнөговьАймаг.pdf


Хавсралт 10. Цахим хуудасанд гаргасан зар
http://www.minis.mn/mn/article/Хэлэлцүүлэг%20Зарлах/орхон-болон-шүрэн-төслүүдийг-нээлттэй-хэлэлцүүлнэ


Уг төслийн БНБОҮ болон БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөлд холбогдох талуудаас  бичгээр өгсөн саналын хариултыг эндээс үзнэ  үү.  

ХХГМ ТББ-аас 2017 оны 08 сарын 28-ны өдөр өгсөн саналын хариултын хүснэгт.pdf