Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл 2017

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн  хүрээнд 2017 онд зохион байгуулсан олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу. 

БНБОҮ/ БОННҮ –ний ажлын даалгаврын төсөл
Хэлэлцүүлгийн тайлан
Хариултын хүснэгт
Ажлын даалгаврыг сайжруулж байна.
Удахгүй байршуулна. 
Хэлэлцүүлгийн материалыг боловсруулж байна.
Удахгүй байршуулна. 
Хэлэлцүүлгийн материалыг боловсруулж байна.Удахгүй байршуулна.