Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл 2017

share tweet

“Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн Бүс Нутгийн Байгаль орчны үнэлгээ болон Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээний ажлын даалгаврын төслийн 2017 оны 06 дугаар сарын 28-аас  2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрүүдэд төсөл хэрэгжих талбайд хамаарах бүс нутагт зохион байгуулах олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг”-ийн материалуудыг доорх хүснэгтээс татаж авна уу. Хэлэлцүүлгийн ХӨТӨЛБӨРТЭЙ танилцана уу. Хэлэлцүүлгийн Урилга&Хөтөлбөр2017.06.13.pdf

Хэлэлцүүлгийн ерөнхий материалууд 
Хэлэлцүүлгийн гол материалууд
Хэлэлцүүлгийн бусад материалууд 
1. Хэлэлцүүлгийн материалын эмхэтгэл.pdf
5. Шүрэн төсөл _БНБОҮ/ БОННҮ_ ажлын даалгаврын төсөл_2017.06.13.pdf
 10. Олон улсын байгаль орчны зөвлөхийн ажлын даалгавар.pdf
2. Олон нийтийн хэлэлцүүлэг болон Мэдээллийн ил тод байдлын удирдамж.pdf
6. Төсөл хэрэгжүүлэх хувиарь ( удахгүй байршуулна)
11Олон улсын нийгмийн зөвлөхийн ажлын даалгавар.pdf
3. Түгээмэл асуултууд.docx
7. Шүрэн төсөл _ Tехникийн хураангуй.pdf
12. Олон улсын боомт болон усны барилга байгууламжийн зөвлөхийн ажлын даалгавар.pdf
4. УУДБХОДТ-ийн Гомдол шийдвэрлэх механизм.pdf
8. Шүрэн _Техникийн бус хураангуй 1.jpg

Шүрэн _ Техникийн хураангуй 2.jpg
13. Илтгэл 1 УУДБХОДТ-ийн танилцуулга.pdf

9. Илтгэл 2 ШүрэнгийнУЦСТ_ БОННҮ_ АД төсөл.pdf
14. Илтгэл 4 Төслийн талуудын оролцоо.pdf


Ажлын даалгаврыг сайжруулж байна.
Удахгүй байршуулна. 
Хэлэлцүүлгийн материалыг боловсруулж байна.
Удахгүй байршуулна. 
Хэлэлцүүлгийн материалыг боловсруулж байна.Удахгүй байршуулна.