Орхон Говь төсөл - 2016 он

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн  хүрээнд ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт 2016 онд зохион байгуулсан олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу.

ТЭЗҮ
ТЭЗҮ-ийн Урьдчилсан судалгаа

БНБОҮ/ БОННҮ –ний ажлын даалгаврын төсөл

Хариултын хүснэгт

Хариултын хүснэгт
Moscow _ уулзалтын Хариултын Матриц 2016-04-12Mon _.pdf