Орхон Говь төсөл 2016

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн  хүрээнд 2016 онд зохион байгуулсан олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу.

БНБОҮ/ БОННҮ –ний ажлын даалгаврын төсөл

Хэлэлцүүлгийн тайлан

Хариултын хүснэгт

БНБОҮ/БОННҮ -ний ажлын даалгаврын төсөл .pdf
Орхон сум_ Булган аймаг_ Хэлэлцүүлгийн тайлан 2016.04.16..pdf
Орхон сум _Булган аймаг_ Хариултын матриц 2016.04.16..pdf

Хишиг өндөр сум+ 4р баг_Хэлэлцүүлгийн тайлан 2016.04.17.pdf
Хишиг-Өндөр Булган аймаг Хариултын матриц 2016.04.17.pdf


Москвагийн уулзалтын Хариултын Матриц 2016-04-12.pdf


ХариултынМатриц_ Орхон&Шүрэн БОННҮ АД _ Төсөл2016.05.04..pdf