Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл 2016 он

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн  хүрээнд 2016 онд зохион байгуулсан олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу.

Саналуудыг тусгаж сайжруулсан БНБОҮ/ БОННҮ –ний ажлын даалгаврын төсөл
Хэлэлцүүлгийн тайлан

Хариултын хүснэгт

Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл_ БНБОҮ/БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл.pdf
Сэлэнгэ сум_Булган аймаг_ хэлэлцүүлгийн тайлан2016.04.18.pdf
Сэлэнгэ сум _Булган аймаг Хариултын матриц 2016.04.18.pdf

Булган аймаг_ Хангал сум _хэлэлцүүлгийн тайлан 2016.04.18..pdf
Булган аймаг _Хангал сум- Хариултын матриц 2016.04.18.pdf

Булган аймаг _ Хангал сум _ Хялганат тосгон_хэлэлцүүлгийн тайлан 2016.04.19.pdf
Булган аймаг Хангал сум _Хялганат тосгон_Хариултын матриц _ 2016.04.19.pdf

Булган аймаг _Сэлэнгэ сум_ АтарЦүүцбаг_хэлэлцүүлгийн тайлан 2016.04.19.pdf
Булган аймагСэлэнгэ сум Атар баг _ Хариултын матриц 2016.04.19. (1).pdf

Сэлэнгэ аймаг_Цагааннуур сум_хэлэлцүүлгийн тайлан2016.04.20.pdf
Сэлэнгэ аймаг_ Цагааннуур сум_ Хариултын матриц 2016.04.20.pdf


ХариултынМатриц_ Орхон&Шүрэн БОННҮ АД _ Төсөл2016.05.04..pdf