Орхон говь төсөл 2015

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн  хүрээнд 2015 онд зохион байгуулсан олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу. 

БНБОҮ/ БОННҮ –ний ажлын даалгаврын төсөл
Хэлэлцүүлгийн тайлан
Хариултын хүснэгт

Одоогоор англи хувилбар боломжтой байна.
Монгол хэл руу орчуулж байна.
http://www.minis.mn/en/orkhon-gobi-project-2015
Одоогоор англи хувилбар боломжтой байна.
Монгол хэл руу орчуулж байна.
http://www.minis.mn/en/orkhon-gobi-project-2015