Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл 2015 он

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн  хүрээнд 2015 онд зохион байгуулсан олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу. 

БНБОҮ/ БОННҮ –ний ажлын даалгаврын төсөл

Хэлэлцүүлгийн тайлан

Хариултын хүснэгт


Одоогоор англи хувилбар боломжтой байна. Монгол хэл рүү хөрвүүлж байна.
http://www.minis.mn/en/shuren-hydropower-plant-project-2015
Одоогоор англи хувилбар боломжтой байна. Монгол хэл рүү хөрвүүлж байна.
http://www.minis.mn/en/shuren-hydropower-plant-project-2015