Орхон говь төсөл 2013

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн  хүрээнд 2013 онд зохион байгуулсан олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу. 

ТЭЗҮ

ТЭЗҮ-ийн Урьдчилсан судалгаа 

БНБОҮ/БОННҮ -ний ажлын даалгаврын төсөл  
Хэлэлцүүлгийн тайлан
Хариултийн хүснэгт