Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл-2016 он

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн  хүрээнд ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт 2016 онд зохион байгуулсан олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу. 

ТЭЗҮ
ТЭЗҮ-ийн Урьдчилсан судалгаа


БНБОҮ/ БОННҮ –ний ажлын даалгаврын төсөл

Хэлэлцүүлгийн тайлан

Хариултын хүснэгт
Москвагийн уулзалтын Хариултын Матриц 2016-04-12.pdfKabanska _ хэлэлцүүлгийн хариултын матриц_Mon.pdf