Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл- Зарлагдсан хэлэлцүүлэг

share tweet

“Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн Бүс Нутгийн Байгаль орчны үнэлгээ болон Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээний ажлын даалгаврын төслийн 2017 оны 06 дугаар сарын 28-аас  2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрүүдэд төсөл хэрэгжих талбайд хамаарах бүс нутагт зохион байгуулах олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг”-ийн материалуудыг доорх хүснэгтээс татаж авна уу. Хэлэлцүүлгийн ХӨТӨЛБӨРТЭЙ танилцана уу. Хэлэлцүүлгийн Урилга&Хөтөлбөр2017.06.13.pdf

Хэлэлцүүлгийн ерөнхий материалууд 
Хэлэлцүүлгийн гол материалууд
Хэлэлцүүлгийн бусад материалууд 
1. Хэлэлцүүлгийн материалын эмхэтгэл.pdf
5. Шүрэн төсөл _БНБОҮ/ БОННҮ_ ажлын даалгаврын төсөл_2017.06.13.pdf
 10. Олон улсын байгаль орчны зөвлөхийн ажлын даалгавар.pdf
2. Олон нийтийн хэлэлцүүлэг болон Мэдээллийн ил тод байдлын удирдамж.pdf
6. Төсөл хэрэгжүүлэх хувиарь ( удахгүй байршуулна)
11Олон улсын нийгмийн зөвлөхийн ажлын даалгавар.pdf
3. Түгээмэл асуултууд.docx
7. Шүрэн төсөл _ Tехникийн хураангуй.pdf
12. Олон улсын боомт болон усны барилга байгууламжийн зөвлөхийн ажлын даалгавар.pdf
4. УУДБХОДТ-ийн Гомдол шийдвэрлэх механизм.pdf
8. Шүрэн _Техникийн бус хураангуй 1.jpg

Шүрэн _ Техникийн хураангуй 2.jpg
13. Илтгэл 1 УУДБХОДТ-ийн танилцуулга.pdf

9. Илтгэл 2 ШүрэнгийнУЦСТ_ БОННҮ_ АД төсөл.pdf
14. Илтгэл 4 Төслийн талуудын оролцоо.pdf