Шүрэнгийн төслийн тайлангууд

share tweet

Энэхүү хуудаснаас Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн  хүрээнд хийгдсэн судалгааны ажлуудын тайлантай танилцана уу.

БНБОҮ/БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл.pdf
ТехникЭдийнЗасгийнҮндэслэлийнАжлын даалгавар.pdf
Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн Урьдчилсан ТЭЗҮ-ийн тайлан