Цуцлагдсан тендер

share tweet


Тендер цуцалсан тухай: Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) дараах худалдан авах ажиллагааг цуцлах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. Зөвлөх үйлчилгээний нэр:  “Шүрэнгийн усан цахилгаан станц” төслийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээ (БНБОҮ) болон  Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ) хийх зөвлөх компанийг сонгон шалгаруулах.     Дугаар: WB/MOF/MINIS/CS/QCBS/1.1.4(D)/2016           Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.  

Тендер цуцалсан тухай:Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) дараах худалдан авах ажиллагааг цуцлах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. өвлөх үйлчилгээний нэр: “Шүрэнгийн усан цахилгаан станц” ТӨСЛИЙН ТЕХНИК, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ компанийг сонгон шалгаруулах. Дугаар: WB/MOF/MINIS/CS/QCBS/1.1.4(c)/2016             Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ  үү.  

Тендер цуцалсан тухай:Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) дараах худалдан авах ажиллагааг цуцлах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна.Зөвлөх үйлчилгээний нэр:“Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах” төслийн Бүс нутгийн байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ (БНБОНҮ) болон Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ) хийх зөвлөх компанийг сонгон шалгаруулахДугаар: WB/MOF/MINIS/CS/QCBS/1.1.1(d)/2016     Эндээс дэлгэрэнгүйг үзнэ үү.  

Тендер цуцалсан тухай:Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) дараах худалдан авах ажиллагааг цуцлах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна.Зөвлөх үйлчилгээний нэр:“ОРХОН ГОЛ ДЭЭР УРСАЦЫН ТОХИРУУЛГА БҮХИЙ УС ХУРИМТЛУУЛАХ САН БАЙГУУЛАХ” ТӨСЛИЙН ТЕХНИК, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХкомпанийг сонгон шалгаруулах. Дугаар: WB/MOF/MINIS/CS/QCBS/1.1.1(c)/2016    Эндээс  дэлгэрэнгүйг үзнэ  үү.  

Тендер цуцалсан тухай:Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) дараах худалдан авах ажиллагааг цуцлах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна.Зөвлөх үйлчилгээний нэр: “ГИДРОГЕОЛОГИЙН 1:200’000 ХУРААНГУЙЛАЛТАЙ ЗУРАГЛАЛЫН АЖИЛ” хийх зөвлөх компанийг (байгууллага) сонгон шалгаруулах Дугаар: WB/MOF/MINIS/CS/CQS/3.1.9/2018. Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.