Хэлэлцүүлэг

share tweet

Олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн (УУДБХОДТ) Хэлэлцүүлгийн энэхүү хуудас нь төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй дэд төслүүдийн бүхий л оролцогч болон сонирхогч талуудад нээлттэй бөгөөд олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн саналыг цахим хэлбэрээр авах зорилготой юм.

Та энэ хуудаснаас төслүүдийн одоогоогоор зохион байгуулагдаж байгаа болон  төлөвлөгдөж буй төслүүдийн хэлэлцүүлгийн сэдэв, цар хүрээ, үйл явц,  мөн хаагдсан хэлэлцүүлгүүдийн талаарх мэдээ, мэдээллийг авахад нээлттэй.

 Газрын зурагнаас Хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдах газрын мэдээллийг аваарай. Мөн хэлэлцүүлэг болон хэлэлцүүлж буй сэдвээр цахим хэлбэрээр саналаа өгөх, бусад оролцогчдын ирүүлсэн саналыг харах боломжийг бүрдүүлж байна.  Та бүхний санал УУДБХОДТ-ийн дэд төслүүдийн хэрэгжилтийн талаар цаашдийн шийвдэр гаргахад чухал ач холбогдолтой юм.

Хөдөө  орон нутагт хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдана.

Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах болон Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээ болон  Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний ажлын даалгаврын төслийн  21 удаагийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийг  төсөл  хэрэгжих тус нутгийг хамруулан 2017 оны 06 сарын 28 -аас 2017 оны 07 сарын 03 -ны өдрүүдэд  зохион байгуулна.

Хэлэлцүүлгийн хөтөлбөрийг эндээс татаж авна уу.  Хэлэлцүүлгийн Урилга&Хөтөлбөр2017.06.13.pdf


ОХУ-ын Эрхүү хотод хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдана.

ОХУ-ын Эрхүү хотод  "Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах болон Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээ болон  Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний ажлын даалгаврын төслийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг" 2017 оны  05 сарын 15-аас 2017 оны 05 сарын 18-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдана

Хөтөлбөрийг эндээс татаж авна  уу. Иркутск _ Хэлэлцүүлэг_ Урилга_ Хөтөлбөр_2017.04.15.pdf