Хэлэлцүүлэг

share tweet

Олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн (УУДБХОДТ) Хэлэлцүүлгийн энэхүү хуудас нь төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй дэд төслүүдийн бүхий л оролцогч болон сонирхогч талуудад нээлттэй бөгөөд олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн саналыг цахим хэлбэрээр авах зорилготой юм.

Та энэ хуудаснаас төслүүдийн одоогоогоор зохион байгуулагдаж байгаа болон  төлөвлөгдөж буй төслүүдийн хэлэлцүүлгийн сэдэв, цар хүрээ, үйл явц,  мөн хаагдсан хэлэлцүүлгүүдийн талаарх мэдээ, мэдээллийг авахад нээлттэй.

 Газрын зурагнаас Хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдах газрын мэдээллийг аваарай. Мөн хэлэлцүүлэг болон хэлэлцүүлж буй сэдвээр цахим хэлбэрээр саналаа өгөх, бусад оролцогчдын ирүүлсэн саналыг харах боломжийг бүрдүүлж байна.  Та бүхний санал УУДБХОДТ-ийн дэд төслүүдийн хэрэгжилтийн талаар цаашдийн шийвдэр гаргахад чухал ач холбогдолтой юм.


Доорх хүснэгтээс хэлэлцүүлэгтэй холбоо бүхий материалуудыг татаж авна уу.
(Тайлбар: Доор байршуулсан Шүрэнгийн Усан цахилгаан станцын төсөл болон Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн БНБОҮ болон БОННҮ-ний ажлын даалгаварын төслийг  ОХУ болон Буриад улсад зохион байгуулах хэлэлцүүлгээс гарах саналуудыг тусгасны дараа эцэслэнэ).

  • Тайлбар: Оросын Холбооны Улсын Буриадын Бүгд Найрамдах Улсад  оны  2017 оны 03 сарын 20 -ны өдрөөс 31 өдрүүдэд зохион байгуулагдах “Шүрэнгийн усан цахилгаан станц”- ын төсөл болон “Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах” болон  Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээ /БНБОҮ/ болон Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ” / БОННҮ /- ний ажлын даалгаврын төслийн  олон нийтийн хэлэлцүүлгийн  материалуудыг эндээс татаж авна уу.

Дэд төслүүдийн нэрс
Ажлын даалгавар (БОННҮ)
Ажлын даалгавар (ТЭЗҮ)
Хэлэлцүүлгийн тайлан
Хариултын матриц
Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл
Орхон төсөл _ БОННҮ _ ажлын даалгаврын төсөл.pdf
ТЭЗҮ-
Урьдчилсан ТЭЗҮ

 1) Орхон сум_ Булган аймаг_ Хэлэлцүүлгийн тайлан 2016.04.16..pdf


2) Хишиг өндөр сум+ 4р баг_Хэлэлцүүлгийн тайлан 2016.04.17.pdfМоскваг1) Орхон сум _Булган аймаг_ Хариултын матриц 2016.04.16..pd


1) Орхон сум _Булган аймаг_ Хариултын матриц 2016.04.16..pdf

2) Хишиг-Өндөр Булган аймаг Хариултын матриц 2016.04.17.pdfШүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл
Шүрэн төсөл _ БОННҮ_ ажлын даалгаврын төсөл.pdf
Шүрэн - ТЭЗҮ - АД.pdf
 3 Хэлэлцүүлэг Сэлэнгэ сум_PCR_Mon.doc

4 Булган Хангал сум _ 2016.04.18..docx

5 Булган Хялганат 2016.04.19.pdf

6 Булган Сэлэнгэ сум Атар Цүүц баг 2016.04.19.pdf

7 Сэлэнгэ Цагааннуур сум2016.04.20.pdf


Москвагийн уулзалтын Хариултын Матриц 2016-04-12.pdf

Кабанскын хэлэлцүүлгийн хариултын матриц.pdf

3) Сэлэнгэ сум _Булган аймаг Хариултын матриц 2016.04.18.pdf


4) Хангал сум_ Булган аймаг _ Хариултын матриц 2016.04.18.pdf

5) Атар баг _ Сэлэнгэ сум _Булган аймаг Хариултын матриц 2016.04.19. (1).pdf

6) Хялганат_ Хангал сум _Булган аймаг Хариултын матриц _ 2016.04.19.pdf

7) Цагааннуур сум_ Сэлэнгэ аймаг_ Хариултын матриц 2016.04.20.pdf

Дархан, Сэлэнгийн бүс нутагт хар төмөрлөгийн үйлдвэрийг цогцолборын хамт байгуулах төсөл
БОННҮ -АД
ТЭЗҮ -АД
Тайлан

Нүүрснээс байгалийн хий гаргаж авах үйлдвэр байгуулах төсөл
БОННҮ -АД
ТЭЗҮ -АД
Тайлан
Матриц
Таван Толгойн нүүрсний уурхайн бүс нутгийн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ
Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ -АДБагануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ
Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ -АД