Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл 2016 он

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн  хүрээнд 2016 онд зохион байгуулсан олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу.

Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл_ БНБОҮ/БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл.pdf
Сэлэнгэ сум_Булган аймаг_ хэлэлцүүлгийн тайлан2016.04.18.pdf
Сэлэнгэ сум _Булган аймаг Хариултын матриц 2016.04.18.pdf
Булган аймаг_ Хангал сум _хэлэлцүүлгийн тайлан 2016.04.18..pdf
Булган аймаг _ Хангал сум _ Хялганат тосгон_хэлэлцүүлгийн тайлан 2016.04.19.pdf
Булган аймаг _Хангал сум- Хариултын матриц 2016.04.18.pdf
Булган аймаг _Сэлэнгэ сум_ АтарЦүүцбаг_хэлэлцүүлгийн тайлан 2016.04.19.pdf
Сэлэнгэ аймаг_Цагааннуур сум_хэлэлцүүлгийн тайлан2016.04.20.pdf
Булган аймаг Хангал сум _Хялганат тосгон_Хариултын матриц _ 2016.04.19.pdf
Булган аймагСэлэнгэ сум Атар баг _ Хариултын матриц 2016.04.19. (1).pdf
Сэлэнгэ аймаг_ Цагааннуур сум_ Хариултын матриц 2016.04.20.pdf


Хэлэлцүүлсэн сэдэвт холбогдох талуудаас өгсөн саналын хариултыг доорх хүснэгтээс  харна уу. 

ХХГМ ТББ -ын Шүрэнгийн төслийн БОННҮ-ийн АД-ын төсөлд өгсөн саналын Хариултын хүснэгт_ 2016.05.04.pdf