Хар төмөрлөг 2018

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Дархан Сэлэнгийн бүс нутагт Хар төмөрлөгийн үйлдвэрийг цогцолборын хамт байгуулах төслийн хүрээнд 2018 онд зохион байгуулсан хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу.  

Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээний тайланХэлэлцүүлгийн тайлан  Хариултын матриц 
Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсны дараа сайжруулаад байршуулна. Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсны дараа боловсруулаад байршуулна.
Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсны дараа боловсруулаад байршуулна.