Хар төмөрлөг 2017

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Дархан Сэлэнгийн бүс нутагт Хар төмөрлөгийн үйлдвэрийг дэд бүтцийн хамт байгуулах төслийн хүрээнд 2017 онд зохион байгуулсан хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу.  

Тайланг сайжруулж байна. Удахгүй байршуулна.   Тайланг боловсруулж байна. Удахгүй байршуулна.  
Хариултын матрицыг боловсруулж байна. Удахгүй байршуулна.