Хар төмөрлөг 2016

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Дархан Сэлэнгийн бүс нутагт Хар төмөрлөгийн үйлдвэрийг цогцолборын хамт байгуулах төслийн хүрээнд 2016 онд зохион байгуулсан хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу.  

Тайланг сайжруулж байна. Удахгүй байршуулна. Тайланг боловсруулж байна. Удахгүй байршуулна. Хариултын матриц боловсруулж байна. Удахгүй байршуулна.