Хар төмөрлөг 2015

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Дархан Сэлэнгийн бүс нутагт Хар төмөрлөгийн үйлдвэрийг цогцолборын хамт байгуулах төслийн хүрээнд 2015 онд зохион байгуулсан хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу.  

 БОННҮ -ний ажлын даалгавар
Хэлэлцүүлгийн тайлан_ ХонгорСум_ Дархан-Уул аймаг _2015.07.02.pdf
Хариултын матриц_ХонгорСум_ Дархан-Уул аймаг2015.07.02.pdf