Хар төмөрлөг 2015

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Дархан Сэлэнгийн бүс нутагт Хар төмөрлөгийн үйлдвэрийг цогцолборын хамт байгуулах төслийн хүрээнд 2015 онд зохион байгуулсан хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу.  

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний ажлын даалгаварХэлэлцүүлгийн тайланХариултын матриц 
 БОННҮ -ний ажлын даалгавар
Хэлэлцүүлгийн тайлан_ ХонгорСум_ Дархан-Уул аймаг _2015.07.02.pdf
Хариултын матриц_ХонгорСум_ Дархан-Уул аймаг2015.07.02.pdf