УННМ төлөвлөгөө боловсруулах ажлын тайлангууд

share tweet

Энэхүү хуудаснаас Алтайн өвөр говь, Умард говийн гүвээт халхын дундад тал болон Галба Өөш долоодын говийн сав газруудын УННМ төлөвлөгөө боловсруулах ажлын тайлангуудтай танилцана уу. 

Умард Говийн Гүвээт Халхын Дундад талын сав газрын Усны нөөцийн нэгдсэн Менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах төсөл
Галба Өөш Долоодын Говийн сав газрын Усны нөөцийн нэгдсэн Менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах төсөл
Алтайн Өвөр Говийн сав газрын Усны нөөцийн нэгдсэн Менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах төсөл
Умард Говийн Гүвээт Халхын дундад талын сав газрын УННМТ-гөө боловсруулах ажлын даалгавар
Галба Өөш Долоодын Говийн сав газрын УННМТ-гөө боловсруулах ажлын даалгавар
Алтайн өвөр говийн сав газрын УННМТ-гөө боловсруулах ажлын даалгавар