Удирдах Хороо

share tweet

ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ХОРОО

Төслийн удирдах хороо нь  төлөөлөн удирдах зөвлөлийн адил үүрэгтэйгээр тус төслийн хэрэгжилт ба удирдлагад ерөнхийд нь хяналт тавьж ажиллана. ТУХ нь жилд наад зах нь хоёр удаа хуралдах ба үүний нэгийг Дэлхийн Банкны хяналт шалгалтын багтай хамтарч хийнэ. Төслийн хэрэгжилтийг ТУХ-нд тайлагнах үүргийг төслийн зохицуулагч хүлээнэ. Төслийн Удирдах хорооны хариуцах гол үүргүүд нь:Төслийн хөрөнгийн жил бүрийн хуваарийг батлах, Төслийг үр ашигтай хэрэгжүүлэхийн тулд салбарын зохицуулалтыг хангах, Төслийн заавруудыг хянан батлах. ТУХ нь дараах яамдын төлөөллөөс бүрдсэн байна.Үүнд: Сангийн яам, Эрчим хүчний яам, Барилга, хот байгуулалтын яам, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яам, Аж үйлдвэрийн яам, Уул уурхайн яам, Ажиглагчаар Дэлхийн банкны Улаанбаатар дахь төлөөлөгчийн газрын төлөөлөл оролцох  боломжтой.


Төслийн Удирдах Хорооны Бүрэлдэхүүн
2015 оны 2 сарын 16-ны өдрийн Сангийн Сайдын 27-р тушаалаар төслийн удирдах хороог дор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн батлав.Одоогийн албан тушаал
1
Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
2
Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилт, өрийн удирдлагын газрын дарга  
3
Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилт, өрийн удирдлагын газрын Өрийн удирдлагын хэлтсийн дарга 
4
Аж үйлдвэрийн яамны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга 
5
Аж үйлдвэрийн яамны Хүнд үйлдвэрийн бодлогын газрын дарга 
6
Эрчим хүчний яамны Стратегийн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга
7
Эрчим хүчний яамны Санхүү хөрөнгө оруулалтын газрын дарга
8
Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамны Газар зохион байгуулалт, усны нэгдсэн бодлогын газрын дарга 
9
Барилга, хот байгуулалтын яамны Стратегийг бодлого, төлөвлөлтийн газрын Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл, гадаадын хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга 
10
Уул уурхайн яамны Төрийн захиргаа удирдлагын газрын дарга 
11
Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилт, өрийн удирдлагын газрын Өрийн удирдлагын хэлтсийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
12

13
Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн зохицуулагч /саналын эрхгүй/