Төмөрлөг-Зарлагдсан хэлэлцүүлэг

share tweet

Энэхүү хуудаснаас Дархан Сэлэнгийн бүс нутагт Хар төмөрлөгийн үйлдвэрийг цогцолборын хамт байгуулах төслийн  хүрээнд зохион байгуулахаар зарлагдсан олон нийтийн хэлэлцүүлгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна  уу. 

Энэхү хэлэлцүүлэг нь 2016 оны 12 сарын 24- 26-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан болно.
1. Байгаль Орчин нийгмийн урьдчилсан судалгаа

2. Хавсралт - Ургамлын аймаг
3. Техникийн хураангуй
3. Техникийн хураангуй
5. Илтгэл
6. Судалгаа