Тайлан

share tweet

Тайлангийн хураангуй Хамрах хугацаа: 2016 оны 4 дүгээр сараас 11 дүгээр сар

УУДБХОДТ-ийн Гомдол санал хүлээн авч, шийдвэрлэх механизмыг  2016 оны 4 дүгээр сард боловсруулсан бөгөөд , энэхүү тайлан нь хэрэгжүүлж эхэлсэнээс хойшхи эхний 6 сарын үйл ажиллагааны тайлангийн хураангуй юм.  Тайланд 2016 оны 4 дүгээр сарын 16-наас мөн оны 11 дүгээр сарын 16-ны хооронд хүлээн авсан гомдол санал, тэдгээрийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, шийдэгдсэн болон тэдгээрийн явцын талаар  тусгалаа.   

УУДБХОДТ-ийн Гомдол санал хүлээн авч, шийдвэрлэх механизмын зорилго нь төслийн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөж болзошгүй  иргэд олон нийт, оролцогч талуудын тавьж буй асуудал,  гомдол саналыг бүртгэн тодорхойлж, ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг цаг тухайд шийдэж, хариу өгөх арга барилаар ажиллаж,  санал гомдлыг хянаж тайлагнах, төслийн үйл ажиллагааг ил тод явуулахад оршино. УУДБХОДТ-ийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН) ирүүлсэн гомдол саналыг нэг бүрчлэн бүртгэн авч, төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой эсэхийг нягтлан,  цаашид судлах эсвэл төслийн үйл ажиллагаатай холбоогүй эсэхийг тогтооно.  Хэрэв  гомдол саналыг судлах бол ТХН арга хэмжээг бууруулах талаар харилцан тогтоох үүднээс гомдол гаргагчидтай асуудлыг хэлэлцэн, үнэлэх ажлыг зохион байгуулна. Гомдол гаргагч асуудлаа Дэлхий банкны Гомдол санал шийдвэрлэх үйлчилгээ (ГСШҮ) эсвэл Дэлхийн банкны Хяналтын зөвлөл (ХЗ)-д хэзээ ч тавьж болно.    

Дэлгэрэнгүй тайланг доорх холбоосоор татаж авна уу. 

Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх механизм.pdf