Тайлан

share tweet

Доорх хүснэгтээс УУДБХОДТ-ийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх механизмын хүрээнд хүлээн авч  шийдвэрлэсэн эсвэл шийдвэрлэж буй  санал гомдлуудын талаарх  дэлгэрэнгүй мэдээллийг тусгасан 6 сар тутмын тайлантай танилцана уу. 

Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх механизмын 6 сар тутмын тайлан2016.04-11.pdf

ХХГМ ТББ -ын Шүрэнгийн төслийн БОННҮ-ийн АД-ын төсөлд өгсөн саналын Хариултын хүснэгт_ 2016.05.04.pdf
ХХГМ ТББ -ын Орхоны төслийн БОННҮ-ийн АД-ын төсөлд өгсөн саналын Хариултын хүснэгт_ 2016.05.04.pdf
Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх механизмын 6 сар тутмын тайлан2016.11-2017.5.pdf